ΕWA: το ΤΕΠΑΚ προχωρά στη συγγραφή του οδηγού καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων στον αθλητισμό

O οδηγός καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων στον αθλητισμό θα είναι το αποτέλεσμα το επιστάγασμα μιας ερευνητικής διαδικασίας που υλοποιήθηκε σε τέσσερις φάσεις στο πλαίσιο του έργου EWA για την ενδυνάμωση των αθλητριών.

Σε πρώτη φάση έγινε διεξοδική έρευνα γραφείου (desk research) με στόχο την χαρτογράφηση των φορέων που ασχολούνται με τις ανισότητες και την έμφυλη βία στον αθλητισμό σε κάθε συμμετέχουσα χώρα. Στη δεύτερη φάση η έμφαση δόθηκε στη διαδικασία διασύνδεσης και επικοινωνίας με τους φορείς ώστε να δημιουργηθεί ένας ενιαίος χάρτης συνεργαζόμενων οργανισμών ευρωπαϊκής εμβέλειας. Απώτερος στόχος αυτής της διαδικασίας ήταν οι  σχετικοί φορείς/οργανισμοί να έρθουν σε επαφή σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να μοιραστούν καλές πρακτικές ακόμη και να αναπτύξουν κοινές πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των έμφυλων διακρίσεων και της βίας στον αθλητισμό.

Στην τρίτη φάση της διαδικασίας μια κοινή φόρμα στάλθηκε στους οργανισμούς ζητώντας τους να καταγράψουν τις πρωτοβουλίες, πρακτικές κ.α που έχουν υλοποιηθεί στη χώρα τους και αποτελούν καλά παραδείγματα που θα ήταν χρήσιμο να αναδειχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην τέταρτη φάση σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες άνοιξε μια διαδικασία δημόσιου διαλόγου μέσω  της διοργάνωσης “civic debates” με στόχο να συζητηθούν πιο αναλυτικά οι πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη ή θα έπρεπε να εφαρμοστούν, καθώς και για τις δυνατότητες που ανοίγονται μέσα από την συνεισφορά της κάθε συμμετέχουσας/ -οντα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Τα βασικά συμπεράσματα από τη διαδικασία που περιγράφηκε παραπάνω θα ενσωματωθούν στο εγχειρίδιο καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας και των διακρίσεων στον αθλητισμό που ετοιμάζει η συγγραφική ομάδα του ΤΕΠΑΚ.  Ολοκληρώνοντας, η έκδοση του οδηγού συμπληρώνεται με την λειτουργία του “EWA Interactive Platform“, ενός χώρου δηλαδή που ο δημόσιος διάλογος που ξεκίνησε σε κάθε χώρα μπορεί να συνεχιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και να μετουσιωθεί σε μελλοντικές πρωτοβουλίες και πρακτικές ενάντια στις διακρίσεις και τη βία.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *